:::
:::

sa̋i-hóng 咖啡

音讀:
sa̋i-hóng ka-pi

對應華語:賽風咖啡

例句

漢羅例句
阿明平常時仔真愛啉咖啡,最近決定報名社區開的「賽風咖啡」課程,提升家己泡咖啡的技術。
台羅例句
A-bîng pîng-siông-sî-á tsin ài lim ka-pi, tsuè-kīn kuat-tīng pò-miâ siā-khu khui ê "sa̋i-hóng ka-pi"khò-tîng, thê-sing ka-kī phàu ka-pi ê ki-su̍t.
華語例句
阿明平時很喜歡喝咖啡,最近決定報名社區開設的「賽風咖啡」課程,提升自己沖泡咖啡的技術。

相關詞目:

虹吸式咖啡

音讀:

hông-khip-sik ka-pi

華語例句:
虹吸式咖啡